HỘI THẢO XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – PHÁP VÀO NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2022, TẠI THỦ ĐÔ PARIS, PHÁP

DANH SÁCH SẢN PHẨM